przewiń do końca przewiń do początku zobacz pełny tekst dokumentu

Ecclesia in America, 45

Ostateczny fundament praw człowieka

57. Należy przypomnieć, że fundamentem, na którym opierają się wszystkie prawa ludzkie jest godność osoby. „Arcydzieło Boże, człowiek, jest obrazem i podobieństwem Boga. Jezus przyjął całą naszą naturę, z wyjątkiem grzechu; bronił godności każdej osoby ludzkiej bez wyjątku; umarł za wolność wszystkich. Ewangelia pokazuje nam, że Chrystus uznał centralne miejsce osoby ludzkiej w porządku natury (por. Łk 12,22-29), w porządku społecznym i religijnym, jak również w odniesieniu do Prawa (por. Mk 2,27), występując w obronie tak mężczyzny, jak kobiety (por. J 8,11) i dzieci (por. Mt 19,13-15), które w Jego czasach i w ówczesnej kulturze zajmowały miejsce podrzędne w obrębie społeczeństwa. Prawa i obowiązki człowieka mają uzasadnienie w godności człowieka jako dziecka Bożego"211. Z tego powodu „wszelkie naruszenie godności człowieka stanowi obrazę samego Boga, którego jest obrazem"212. Godność ta jest wspólna wszystkim ludziom bez wyjątku, ponieważ wszyscy zostali stworzeni na obraz Boga (por. Rdz 1,26). Odpowiedź Jezusa na pytanie „kto jest moim bliźnim?" (Łk 10,29) domaga się od każdego postawy szacunku dla godności drugiego i troskliwej postawy wobec niego, także wtedy, gdy jest cudzoziemcem lub wrogiem (por. Łk 10,30-37). W całej Ameryce od jakiegoś czasu wzrosła świadomość potrzeby szanowania praw człowieka, ale w tej dziedzinie pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, jeśli się zwróci uwagę na powtarzające się przypadki gwałcenia praw osób i grup społecznych na tym kontynencie.

211 Tamże.

212 III Konferencja Ogólna Episkopatu Ameryki Łacińskiej, Orędzie dla Ameryki Łacińskiej, Puebla 1979, n. 306.

Miłość preferencyjna względem ubogich i marginalizowanych

58. „Kościół w Ameryce powinien włączyć w swe inicjatywy duszpasterskie powszechną solidarność Kościoła z ubogimi i wszelkiego rodzaju odrzuconymi. Jego postawę powinny znamionować świadczenie pomocy, promocja, wyzwalanie i braterska życzliwość. Kościół zmierza do tego, żeby nie było spychanych na margines"213. Wspomnienie ponurych rozdziałów w dziejach Ameryki, dotyczących praktyki niewolnictwa i innych form dys­kryminacji społecznej musi pobudzać do szczerego nawrócenia, prowadzącego do pojed­nania i komunii.

213 Propositio 73.

Troska o znajdujących się w największej potrzebie wynika z priorytetowej decyzji okazywania miłości ubogim. Chodzi o miłość nikogo niewykluczającą, a więc taką, której nie można interpretować jako oznaki stronniczości lub sekciarstwa214; miłując ubogich, chrześ­cijanin upodabnia się do postawy Pana, który w swym ziemskim życiu poświęcał się potrzebom osób ubogich duchowo i materialnie, żywiąc wobec nich szczególne współczucie.

214 Por. Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Libertatis conscientia (22 marca 1986), 68, AAS 1987, s. 583-584.

Dzieło Kościoła na rzecz ubogich we wszystkich rejonach kontynentu jest imponujące; należy jednak kontynuować wysiłki zmierzające do tego, żeby ta linia działalności duszpaster­skiej była coraz wyraźniej ukierunkowana na spotkanie z Chrystusem, który będąc bogaty stał się ubogi, ażeby nas ubogacić swym ubóstwem (por. 2 Kor 8,9). Trzeba zintensyfikować i poszerzyć to, co już się realizuje w tej domenie, ażeby działalnością tą objąć jak największą liczbę ubogich. Pismo Święte przypomina, że Bóg słyszy wołanie ubogich (por. Ps 34 [33],7) i Kościół powinien być wrażliwy na to wołanie najbardziej potrzebujących. Słuchając ich głosu „powinien żyć razem z ubogimi i uczestniczyć w ich cierpieniach. (...) Przez swój styl życia, priorytety, słowa i czyny, powinien dawać świadectwo, że jest z nimi w komunii i solidarności" 215.

215 Propositio 73.

Polska wersja tekstu pochodzi z Dzieł zebranych Jana Pawła II (16 tomów). Copyright © by Wydawnictwo M.